IMG 3404IMG 3404

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงษ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดับเขต "โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร" ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีปศุสัตว์จังหวัดในเขตพื้นที่โครงการฯ ผอ.ศูนย์ฯ ในเขตพื้นที่โครงการฯ ผอ.ส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งสิ้น 15 คน เข้าร่วมประชุม