IMG 3230

ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กิจกรรมตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ซึ่งมีมาตรการเฝ้าระวังยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง  โดยเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เพื่อตรวจสารกลุ่มไนโตรฟูแรน (nitrofurans)  และกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) โดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และอุปกรณ์  (รถ Mobile  Lab) ผลการดำเนินงานทั้ง 8 สถานประกอบการ ไม่มีการใช้สารต้องห้ามดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงมาตรการความเข้มงวดของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการเข้าใจพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี