IMG 3182

คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563
                                          *****************************
นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจากนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3