ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562