การฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ”

(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่และ โคนม )”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมสบายโฮเท็ล   อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

1) รายชื่อ ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม

     * ไก่ไข่

     * ไก่เนื้อ

     * โคนม

     * เป็ดไข่

2) แบบตอบรับการฝึกอบรม

3) กำหนดการฝึกอบรม