์โครงการ “depa Mini Transformation Voucher” ส่งเสริม SME ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจและ COVID-19  ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุนให้เปล่า (Grant)
เพื่อช่วยเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์ด้านปศุสัตว์ ให้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลได้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวพาณิชย์
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
4. สมาชิกสหกรณ์ด้านการปศุสัตว์
5. เกษตรกรที่มีหนังสือยืนยันจากภาครัฐรับรองเป็นเกษตรกร
ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 25 มีนาคม-18 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดโครงการ
http://www.depa.or.th/th/smedigitalc

depa