อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

    กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม กำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับปศุสัตว์รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์ที่เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจาคโรคสารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                    1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                        กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฏหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และ                        กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                    2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

                    3 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสำหรับสัตว์ ยาสัตว์และ                         วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้                           มาตรฐานและมีความปลอดภัย

                    4 ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และผลิตและจัดหา                                 ชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์

                    5 ควมคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพ                             สัตว์

                    6 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศ                          และต่างประเทศ  

                    7 ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ                            ปศุสัตว์

                    8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

                     1 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุม การป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การ                                 ชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

                     2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ                           การปศุสัตว์

                     3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุข                                 อนามัยสัตว์

                     4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด

                     5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์                                 กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฏหมายว่า                           ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฏหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานปศุสัตว์                           จังหวัด

                     6 เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์

                     7 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์

                     8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

newhard.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

139914
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
167
126
167
138979
1807
3467
139914

หมายเลขไอพีของคุณ : 103.55.140.128
2019-06-16 22:36