กฎกระทรวง

1    กฏกระทรวง กำหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558"

2    กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557     
3    กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555     
4    กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554     
5    กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2554     
6    กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533     
7    กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533     
8    กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533     
9    กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533     
10  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533     
11  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533     
12  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552     
13  กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
14  กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
15  กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
16  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
17  กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
18  กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
19  กฎกระทรวง ว่าด้วยการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544     
20  กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2545                             

21  กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550     
22  กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547     
23  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499     
24  กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546     
25  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546   26  กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ. 2548     
27  กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2552     
28  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     
29  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     
30  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509     
31  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509     
32  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509     
33  กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509     
34  กฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. 2549     
35  กฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2545     
36  กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
37  กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
38  กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
39  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
40  กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

41  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
42  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
43  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549     
44  กฎกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
45  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545     
46  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525     
47  กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร พ.ศ. 2546     
48  กฎกระทรวง ว่าด้วยข้อกำหนดในการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2549     
49  กฎกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535     
50  กฎกระทรวง (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502     
51  กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502   52  กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502   53  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502   54  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502   55  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535   56  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535   57  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502   58  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535   59  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502   60  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502

61  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

newhard.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

137134
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
52
99
461
136024
2494
3508
137134

หมายเลขไอพีของคุณ : 103.55.140.126
2019-05-23 09:52