กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

สำนัก / กอง  สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

กิจกรรมรอง : -

1.  หลักการและเหตุผล :

                รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางด้านการปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์   รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน เพื่อให้มีจำนวนปศุสัตว์เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสำหรับส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในรูปของสัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนับเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท  ต่อปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการในด้านการพัฒนาการผลิต และด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิต

                กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน การสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวังทางอาการ การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อการป้องกันโรค การควบคุมโรคสัตว์ การบำบัดโรคสัตว์เพื่อให้ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมีคุณภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความต้านทานโรค ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการป้องกัน รักษา และความสูญเสียจากการเกิดโรค เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ที่เหมาะสม ผู้เลี้ยงไม่ติดโรคจากสัตว์ สัตว์ไม่ติดโรคจากผู้เลี้ยง หรือระบาดไปสู่ฟาร์มอื่น รวมถึงมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการเกี่ยวกับโรคสัตว์อุบัติใหม่

2. วัตถุประสงค์ :

พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง พัฒนาสุขภาพ  ป้องกัน ควบคุม บำบัด และค้นหาโรคสัตว์

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ

การควบคุม  ป้องกันโรคระบาดสัตว์

 1. จำนวนปศุสัตว์ตำบลที่เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสัตว์
 2. จำนวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง
 3. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ
 4. จำนวนตัวอย่างสัตว์เชิงรุกที่ส่งห้องปฏิบัติการ
 5. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค
 6. จำนวนสุนัข-แมวที่ได้รับการคุมกำเนิด

การรักษาพยาบาล/พัฒนาสุขภาพสัตว์

 1. การรักษาพยาบาลสัตว์  และการพัฒนาสุขภาพสัตว์
 2. ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์

    ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วยนับ

ปี 2559

ตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก

แผน

1) จำนวนสัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์

ตัว

6,900,000

2) การรักษาพยาบาลสัตว์  และการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตัว

10,617,000

3) จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคทางอาการ

ตัว

78,100,000

4) จำนวนสุนัข-แมวที่ได้รับการคุมกำเนิด

ตัว

580,000

5) จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค

แห่ง

1,500

6) จำนวนปศุสัตว์ตำบลที่เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสัตว์

ราย

50

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ

การควบคุม  ป้องกันโรคระบาดสัตว์

                ปศุสัตว์มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  โรคอุบัติใหม่ ที่จะทำให้ผลผลิตสัตว์ลดลง  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง ประชาชนและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและบริโภคอาหารปลอดภัย รวมทั้งสร้างความเชื่อถือแก่ประเทศคู่ค้า  สนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สูงขึ้น จำนวนสัตว์ที่พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้าลดลง

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

 1. จำนวนสัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์                 
 2. การรักษาพยาบาลสัตว์ และการพัฒนาสุขภาพสัตว์              
 3. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคทางอาการ          
 4. จำนวนสุนัข-แมวที่ได้รับการคุมกำเนิด                  
 5. จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค         
 6. จำนวนปศุสัตว์ตำบลที่ส่งเสริมการปรับระบบการเลี้ยง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสัตว์              

6.  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

การควบคุม  ป้องกันโรคระบาดสัตว์

 1. ส่งเสริมการปรับระบบการเลี้ยง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสัตว์โดยปศุสัตว์ตำบล
 2. การรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรค
 3. การเฝ้าระวังทางอาการ
 4. การเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ
 5. การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค
 6. การคุมกำเนิดสุนัข-แมว

การรักษาพยาบาล/พัฒนาสุขภาพสัตว์

 1. การรักษาพยาบาลสัตว์ และสาธิตการถ่ายพยาธิสัตว์
 2. การตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์

7. แผนภูมิความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน

newhard.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

137139
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
57
99
466
136024
2499
3508
137139

หมายเลขไอพีของคุณ : 103.55.140.126
2019-05-23 09:53