ข้อมูลทั่วไป

                    สำนัก งานปศุสัตว์เขต 3 เป็นหน่วยราชการส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวัน 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 3 ก วันที่ 6 มกราคม 2555 มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

                   (1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุม การป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

                   (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์

                   (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยสัตว์

                   (4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด

                   (5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบ คุณภาพ  อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

                   (6) เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์

                   (7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์

                   (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ตั้ง

                                เลขที่ 227 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310

                                โทรศัพท์/โทรสาร 0-4437-1553, 0-4420-3834

                                E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิสัยทัศน์

                              "เป็นองค์กรสนับสนุนการนำปศุสัตว์ไทยไปตลาดโลก"

 

ค่านิยมกรมปศุสัตว์

                              "สามัคคี มีเมตตา"

 

ค่านิยมสร้างสรรค์ ISMART  

                   1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง I= Integrity 

                   2. ไม่เลือกปฏิบัติ S= Service Mind 

                   3. เชี่ยวชาญในอาชีพ M= Mastery

                   4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน A=Achievement

                   5. มีน้ำใจและความรับผิดชอบ R=Relationship

                   6. ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ T=Transparency

newhard.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

139893
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
146
126
146
138979
1786
3467
139893

หมายเลขไอพีของคุณ : 103.55.140.128
2019-06-16 22:20